STK Rožnov, s.r.o. - Hlavní stránka
Služby

 

Nabídka služeb:

 

      -         technické prohlídky motocyklů

-         technické prohlídky osobních a nákladních automobilů do celkové hmotnosti 3 500 kg

-         technické prohlídky přívěsných vozidel do celkové hmotnosti 3 500 kg

-         technické prohlídky traktorů a přívěsů za traktory

-         evidenční kontroly výše uvedených vozidel

-         technické kontroly výše uvedených vozidel individuálně dovezených ze zahraničí

-         technické kontroly po přestavbě výše uvedených vozidel

-         testování tlumičů vozidel (při technické prohlídce za 50 Kč)

-         kompletní prohlídky vozidel na přání zákazníků bez zápisu do TP

-         kontrola částí vozidel na přání (podvozek, brzdy, světla)

-         prodej ekologických plaket nutných pro vjezd automobilů do tzv. "ekologických  zón ve vybraných městech SRN

 

 

       Legislativa:

 

 

1.

Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.

 

 

2.

Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny v každé STK.

 

 

3.

Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.

 

 

4.

Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.

 

 

5.

O výsledku pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky "Protokol o technické prohlídce". Výsledek technické prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.

 

 

6.

V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.

 

 

7.

K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.

 

 

8.

Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.

 

 

9.

Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:

 

a.

technický průkaz vozidla

 

b.

osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)

 

c.

protokol o měření emisí s kladným výsledkem

 

d.

osvědčení o měření emisí

 

e.

protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce

 

 

 

10.

Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.

 

 

11.

Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.

 

 

12.

Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

 

© Copyright www.webstyl.cz